Referat af bestyrelsesmøde den 11. August 2021

Fraværende: Kim Steffensen, Lars Madsen


Dagsorden

1. Information fra formanden 

2. Status på medlemmer og økonomi

3. Efterår/ vinter planlægning af aktiviteter

4. Andre emner til drøftelse

5. Eventuelt


1. Information fra formanden 

Kirsten havde håbet, at arbejdet i gruppen med medlemmer af Havnerådet var færdige med udkast til Samarbejdsaftale mellem  Kommunen og havnene. Arbejdsgruppen er ikke helt færdige og når der ligger udkast sendes disse til bestyrelsen. Kommentarer og input sendes til Kirsten som skal give endeligt høringssvar for Masnedsund Havn til Havnerådet.


2. Status på medlemmer og økonomi 

Vi er pt. 66 medlemmer, der er stadig enkelte der mangler at indbetale kontingent for 2021. Der sendes en sidste rykker.

Der er 11.298,28 kr. i foreningskassen.

Der er høje gebyrer for at have kontoen i banken. Det er desværre ikke muligt at undgå da alle banker opkræver kontogebyr, også for foreninger. Gebyret beløber sig til ca. 750 kr. om året.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at arrangere vinterhygge, hvor vi har penge til at leje os ind i Marineforeningen. Dette planlægges senere på året.


3. Efterår/ vinter planlægning af aktiviteter

16. September Brugermøde på terrassen kl. 17.00


18. September Afslutningstur, skippermøde på havnen kl. 11.00

18. September kl. 17.00 Havnefest, tilmelding ril Britt, se indbydelsen.


Mange konfirmationer osv. er flyttet fra foråret til efteråret, derfor er det ikke muligt, at finde en sammenhængende weekend i septemper, hvor de4 kan arrangeres afslutningstur som vi plejer. Derfor er det besluttet, at turen bliver anderledes i år. Dem der har lyst sejler til Gåbense med frokostmadkurven. Bådlauget giver lidt drikkelse til frokosten og der hygges et par timet, hvorefter vi sejler retur og alle kan deltage i havnefesten. Indbydelsen til havnefesten er sendt til medlemmerne på mail og Kirsten sender opfølgende om sejlturen og frokost i Gåbense).


02. Oktober Fælles Bådoptagning, tidspunkt tilgår. Tilmelding til Kirsten


24. Oktober kl. 14.00 Standernedhaling


 Vinteraktiviteter planlægges på kommende bestyrelsesmøde.


4. Andre emner til drøftelse

Der er tidligere på året taget prøver af maling osv. på masteskuret. Det viser sig, at der er PCB rester i den gamle maling så kommunens miljøafdeling er i gang med at finde en løsning for bortskaffelse af masteskuret.

Der er stadig ingen løsning på byggetilladelsen og registreringen i BBR registret.

Containerne står derfor på pladsen bagerst på havnen indtil kommunen har fået smølet sig færdig med at behandle deres egen byggesag…..

Masterne og de ting sejlerne skal vinteropbevare lægges derfor indtil videre i det nuværende masteskur.


Der er lidt muren i krogene fordi havnefogeden beder folk om ikke at parkere på Autocamperpladsen. 

Der er også minimal skiltning og det er let at overse. Skiltningen bør være tydeligere. Mange parkerer på pladsen fordi de er vandt til det og tænker ikke over, at der kan komme campere som derfor ikke kan parkere på “deres område”

Havnefogeden er i sin gode ret til at bede folk fjerne deres bil, da det udelukkende er i perioden hvor bådene står på land at bådfolket kan bruge autocamper området.

Der er masser af plads til parkering på havnens område.

Skiltningen forbedres forventeligt til næste forår.


12/8 2021 Kirsten

SvarVideresend


Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Masnedsund Bådlaug tirsdag den 10.03.2020

Deltagere: Max Nielsen, Lars Madsen, Jesper Jensen, Kim Steffensen, Henrik Christiansen, Kirsten Guntofte.
Afbud: Lone Andersen og Herbert Hansen


Dagsorden:
1. Valg af næstformand
2. Valg af sekretær
3. Klubbens jubilæum
4. Eventuelt

Formanden bøde velkommen til alle og specielt velkommen til Lars og Henrik.
De nyvalgte fik introduktion til bestyrelsesarbejdet.

1. Max Nielsen valgt som Næstformand. Max bliver hermed også suppleant for Bådlauget repræsentanter i Havneudvalget
2. Lars Madsen valgt som sekretær

3. Bestyrelsen drøftede dato og menu til jubilæumsfesten og blev enige om, at det er fornuftigt at afholde festen den 16. Maj på terrassen og i telt. Der udarbejdes en indbydelse så snart der er truffet aftale med dem der skal levere maden. Menuen koster 188 kr. pr. kuvert, der bliver egenbetaling på 100 kr. og foreningen dækker udgifterne til diverse indkøb i forbindelse med festen. På den måde overholder bestyrelsen det mandat med egenbetaling på halvdelen af udgiften vi fik på generalforsamlingen. Bestyrelsen aftalte nyt bestyrelsesmøde inden festen til den 29.04.2020 kl. 19.00


4. Intet

Referent: Kirsten Guntofte